GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi WARSZAWA 26.04.2019

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna

VIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu

GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI

 zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu  26 kwietnia 2019r. w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronatem   medialnym objęły  konferencję czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna,  Inżynier Budownictwa, Instal i Technologia Wody.     Konferencja zgromadziła blisko 135 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.

Przedstawiono 18 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w j pol i ang opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym „Eksploatacja wodociągów i kanalizacji”, nr 15 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi” .

Konferencje z tego cyklu są organizowane od 16 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna ponieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki. Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów, przede wszystkim z zakresu wdrażania baz danych typu GIS i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwach, a także modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Inteligentnych Systemów Zaopatrzenia w Wodę i Inteligentnych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Sieciową. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia pracowników przedsiębiorstw wodociągowych z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące  nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery w ich wdrażaniu. Obecna konferencja koncentrowała się przede wszystkim na bezpośredniej wymianie doświadczeń z wdrażania i użytkowania różnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych. Stąd w programie znaczny udział referatów przygotowanych przez pracowników tych przedsiębiorstw.

Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji, jej aktualność oraz ciekawe referaty.

Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

  • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu, w szczególności w średnich i małych firmach wodociągowych;
  • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w inspirowaniu i podejmowaniu inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne otwarte oprogramowanie baz danych jak np. QGIS.

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prof. Marian Kwietniewski

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,

Politechnika Warszawska

Zarząd Główny Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych  GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi