WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW


Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie w jęz. polskim oraz angielskim, słowa kluczowe,podpisy pod rysunkami i tabelami w języku angielskim oraz notkę biograficzną autorów (imię, nazwisko, tytuły naukowe, afiliacja, adres e- mail. Objętość-8 str. maszynopisu.


Artykuł powinien mieć podział na numerowane podtytuły, np. wstęp, wprowadzenie, część eksperymentalna (metody badań, wyniki, analiza), podsumowanie, wnioski. Literatura, na którą Autor powołuje się w tekście, powinna być zestawiona na końcu artykułu w następującym porządku: nazwisko(a), inicjały imion autora(ów), tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, numer, rok wydania, numer strony.


Prosimy Autorów o pisanie prostych wzorów oraz oznaczeń w tekście z klawiatury. Wzory zawierające kreski ułamkowe, pierwiastki i inne symbole niedostępne z klawiatury muszą być wstawiane jako obiekt Microsoft Equation 3.0.  Wykaz literatury (w nawiasach kwadratowych, na końcu artykułu) powinien być utworzony w stylu Chicago:

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie. Wyjątek - jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.

Pozycje literatury na końcu artykułu powinny być ułożone w porządku alfabetycznym,  w nawiasach kwadratowych, powołania w tekście również  w  nawiasach kwadratowych.

Przykład

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.


W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autorów, roku, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.